Hakkımızda

 

 

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM), “Sivil Toplum Kuruluşu” tüzel kişiliği ile 2010 yılında çalışmalarına başlayan bir düşünce kuruluşudur.

Balkan Yarımadasında bulunan ülkeler ve Ege adaları ile bilimsel, kültürel, sosyal, akademik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, bu ülkelerde halen yaşamakta olan soydaşlarımızın, akraba topluluklarının ve Balkan ülkelerinde uluslararası anlaşmalarda azınlık olarak gösterilen Türk ve Müslüman toplulukların mevcut sorunlarının çözümü amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yürütülmesi, kültürel mirasların, örf ve adetlerin yaşatılması, tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu için projeler hazırlanması, hazırlanan projelerin icra edilmesi ve bu yönde gerekli işbirliklerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası panel ve etkinlikler organize edilmesi suretiyle bireysel ve toplumsal duyarlılık ile karşılıklı etkileşimin sağlanması, Balkan ülkelerinde çeşitli alanlarda araştırma ve yatırım yapmak isteyen bireysel kuruluş ve ticari şirketlere çalışmalarında yardımcı ve yönlendirici olunması, bu faaliyetlerin yapılmasında yurtiçi sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, stratejik araştırma merkezleri, ilgili kuruluşlar ve yurtdışı sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmayı amaçlanmaktadır.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca belirlenen Balkan ülkeleri politikalarını benimsemekte ve tüm faaliyetlerini aşağıdaki politika metnine göre hassasiyetle yürütmektedir.

“Bölgesel sahiplenme” ve “kapsayıcılık” ilkeleri gözetilerek şekillendirilen Balkan politikamızın dört ana eksenini; üst düzeyli siyasi diyalog, herkes için güvenlik, azami ekonomik entegrasyon ve bölgedeki çok etnikli, çok kültürlü, çok dinli toplumsal yapıların muhafazası teşkil etmektedir. Bölge ülkeleri arasında “ortak çıkar alanları” yaratılarak mevcut işbirliğinin hızlandırılması ve kapsamlı bir bölgesel entegrasyon sağlanması hedeflerimizin başında gelmektedir. Türkiye, bölgede kalıcı barış ve istikrarın temini bakımından tüm bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonunun elzem olduğunu değerlendirmekte ve bölge ülkelerini bu doğrultuda desteklemeyi sürdürmektedir. Türkiye bölge ülkelerine, siyasi ilişkilerin dışındaki alanlarda da destek ve yardım sağlamaktadır. Ekonomi, kültür, ortak tarihi miras, eğitim, askeri ve güvenlik gibi pek çok alanı kapsayan bu yardımlar ilgili devlet kurumlarımız tarafından ikili anlaşmalar çerçevesinde ve dayanışma ruhu içerisinde gerçekleştirilmektedir.”